Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamiimi miimi
9847 b22f 500
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viapoolun poolun
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapoolun poolun
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viapoolun poolun
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaxannabelle xannabelle

April 25 2017

Reposted fromcarfreitag carfreitag viacynamon cynamon
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
Reposted frombluuu bluuu viacynamon cynamon
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
7515 cb9d 500
0385 51f3 500
9055 3c0e
8147 7390 500

caseykaui:

me touching a cat, a feat in itself! this one was cute, roaming the streets of Zunderdorp, Amsterdam last week.

2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaxannabelle xannabelle

April 24 2017

sexc0uples:

hottest couples (x)
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl